Office365
 
(0 toodet) - 0 €

Teil ei ole kaupu ostukorvis.

Kui leiate soovitud toote,
vajutage nuppu 'Lisa ostukorvi'

645 4465
Klienditugi: E-R 09-18:00

E-poe kasutusleping

Üldsätted

1. Käesolevad TeleBox OÜ (edaspidi Digisalong või müüja) e-poe tingimused (edaspidi nimetatud tingimused) kehtivad kõikide isikute suhtes (edaspidi ostja või tarbija), kes kasutavad www.digisalong.ee veebiaadressil olevat e-poodi, tellivad e-poest kaupu, sealhulgas sõlmides e-poest kauba ostmiseks ostu-müügilepingu (edaspidi müügileping).  

2. Tingimuste aktsepteerimisega kinnitab ostja, et ta on tingimustega tutvunud, nendega nõus ja täidab neid. Tingimustes ja müügilepingus sisalduvate sätete vastuolu korral on prioriteetne müügileping.

3. Digisalong säilitab ostjaga sõlmitud müügilepingu tingimused püsival andmekandjal. Digisalong saadab ostja poolt avaldatud e-posti aadressile tellimuse kinnituse ja müügilepingu tingimused, mida ostjal on võimalik salvestada ja taasesitada.


Andmete kaitse ja töötlemise põhimõtted

4. Digisalong tagab ostja andmete sh isikuandmete kaitsmise ja kasutamise. Lähtudes kehtivatest õigusaktidest on müüjal ostja nõusolekuta õigus töödelda andmeid (sh isikuandmeid) ulatuses, mis on vajalik e-poe kasutamiseks, müügilepingu täitmiseks või müügilepingu täitmise tagamiseks. Muuhulgas on eeltoodust tulenevalt müüjal eraldiseisva nõusolekuta õigus:

– saata ostjale e-poe teenuste kasutamisega seonduvaid teateid, sh teateid, mille saatmine on e-poe kasutajate turvalisuse huvides;
– säilitada ostjate paremaks teenindamiseks ja tehingute tõendamiseks e-poodi sisseloginud ostja tellimuste andmed, sh mõistliku tähtaja jooksul ka nende tellimuste kohta, mida ostja sessiooni käigus ei lõpetanud.

5. Ostjal on igal ajahetkel õigus võtta andmete turunduslikuks kasutamiseks antud nõusolek tagasi, saates müüjale vastavasisulise e-maili või edasiste otseturustuspakkumiste saamisest keeldumiseks järgides tema e-postil aadressile saadetud otseturustuspakkumises olevat juhist.


Kaupade ostmine ja e-poe tehnilised etapid

6. Digisalongi e-poest on võimalik osta vaid neid kaupu, millel on "Ostukorvi" või "Telli" nupp.  Kauba hind ja kauba saadavus võivad jooksvalt ja ette teatamata muutuda. Kui ostja on esitanud tellimuse enne kauba hinna muutmist, rakendatakse tellimuse hetkel kehtinud hinda.

7. Digisalongil on õigus e-poe vahendusel sõlmitud müügilepingust sanktsioonideta taganeda ning tellitud kaup jätta üle andmata või teenus osutamata alljärgmistel juhtudel:
 kaup on laost otsa saanud;
– kauba hinda või omadusi on e-poes kuvatud valesti süsteemivea tõttu;
– kui ostja ei vasta Digisalongi poolt kehtestatud tingimustele.

Kui Digisalongil ei ole võimalik tellimust täita, võtab Digisalong ostjaga ühendust ning tagastab tasutud summa, kui ostja on jõudnud kauba eest ettemaksu teha.

8. Ostukorv/Tellimus lehel saab soovi korral muuta ostukorvi sisu. Pärast tarneaadressi sisestamist ning tellimuse kinnitamist enam ostukorvi sisu muuta ei saa ning ostukorv tühjendatakse kaubast. Kui ostja katkestab tellimuse pärast tellimuse sisestamist, tuleb kaubad ostukorvi uuesti valida. Kui tellimus ja kontaktandmed on korrektselt täidetud võib alustada maksmist. Pärast kauba lisamist "Ostukorvi" on võimalik jätkata teiste kaupade sirvimist või sisestada tellimus.

9. E-poes saab maksta tellitud kauba eest  e-poes väljatoodud pankade pangalinkide kaudu. Samuti saab kaupu osta järelmaksuga või muul e-poes võimaldatud viisil. Pärast kaupade eest tasumist (pangaülekande tegemist) tuleb väljuda internetipanga lehelt vajutades nupule “Tagasi kaupmehe juurde”. Järgnevalt kuvatakse ekraanil tellimuse kinnitus.

10. E-poest saab osta kaupa järelmaksuga, kui tellimuse maksumus on 50 või enam eurot.

11. Kaup tuuakse tellimuses sisestatud tarneaadressile kokkulepitud ajal. Kaup antakse üle vaid ostjale. Kolmandale isikule antakse kaup üle volituse olemasolul sh juhul kui ostja on määranud tellimuses kauba saajana kolmanda isiku. Digisalong võib volitada kauba kättetoimetamiseks kolmandaid isikuid sh kasutada kullerteenust.

12. Kui ostja ei tule kaubale järgi hiljemalt 14 (neljateist) päeva jooksul pärast kokkulepitud kauba kättesaamise kuupäeva, loetakse, et ostja on müügilepingut rikkunud ning ta ei soovi kaupu. Müüjal on õigus müügilepingust ühepoolselt taganeda ning nõuda kahju hüvitamist (näiteks kauba hoiukulud) ja tasaarveldada müüja poolt kantud kahju ostja poolt ette tasutud summadega.

Müügilepingust taganemine ja kauba tagastamine

13. Tarbijal on õigus taganeda müügilepingust 14 (neljateist) päeva jooksul alates kauba kättetoimetamise päevast. Müügilepingust taganemise õigus ja tingimused on sätestatud Sidevahendi abil sõlmitud lepingust  taganemise juhendis. Nimetatud juhendi aktsepteerimisega e-poes kinnitab tarbija, et ta on juhendiga tutvunud ja nõus juhendi tingimustega.

Vastutus ja vaidluste lahendamine

14. Ostjal on võimalik  kauba  lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele sh nõuda lepingu täitmist, alandada hinda, nõuda kahju hüvitamist ja leping üles öelda.

15. Kui kaubale on müüja või tootja poolt antud müügigarantii, antakse ostjale garantiitingimused kirjalikult koos kaubaga ja/või tehakse need kättesaadavaks elektrooniliselt Digisalongi e-poes.

16. Tarbijal on õigus lepingutingimustele mittevastava kauba puhul (kaup on puudustega), esitada Digisalong 'ile pretensioone 2 (kahe) aasta jooksul alates kauba üleandmise päevast. Pretensioon tuleb esitada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 2 (kahe) kuu jooksul alates kauba puuduse avastamisest. Puuduse avastamisel peab tarbija kasutusele võtma mõistlikud abinõud kauba säilitamiseks ja kaitsmiseks, sh mitte kasutama puudusega kaupa, kui kauba kasutamine halvendab veelgi kauba seisukorda.

 
17. Hilisemate probleemide lihtsamaks lahendamiseks peab ostja säilitama ostudokumendid (arve, leping jne), mis tõendavad, et kaup on ostetud Digisalongi e-poest. Ilma müüki tõendava dokumendita võib müüja/teenindaja probleemi lahendamata jätta.

18. E-poest ostetud kaupadega seotud pretensioonid saab esitada alljärgmiselt:

TeleBox OÜ kontoris, Rävala pst. 6, Tallinn, 10143

E-posti teel: info@digisalong.ee

Pretensiooni esitamisel tuleb tuua või saata ka puudusega kaup. Digisalong ja ostja sõlmivad seadme hooldus- ja remonttööde kokkuleppe kui kauba puuduse olemuse ja põhjuse väljaselgitamiseks on vaja kaup saada diagnostikasse või ekspertiisi.

19. Puudusega kauba korral on tarbijal õigus nõuda esmalt kauba tasuta parandamist või selle asendamist uue kaubaga, nõuda ostuhinna alandamist. Lepingust taganemist on  õigus nõuda kui Digisalong on müügilepingut oluliselt rikkunud, sh juhul kui:
– müüjal ei ole võimalik kaupa parandada või asendada,
– parandamine ebaõnnestub,
– müüja ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud,
– kauba parandamise või asendamisega on tarbijale tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.

20. Müüja ei vastuta kauba puuduste eest, mis on tekkinud kauba otstarbele mittevastava kasutamise, hooldamise või rikkumise tõttu.

21. Digisalong ei kõrvalda pretensiooni esitamise õiguse ajal ilmnenud puuduseid tasuta, kui see on põhjustatud:

– seadmesse installeeritud tarkvara vigadest, mis on tingitud tarkvara ebakorrektsest paigaldusest või kasutamisest ostja poolt (sh viiruste poolt põhjustatud puudused);
– kauba normaalsest kulumisest (nt seadme aku kulumine);
– kauba ebaõigest (otstarbele mittevastavast) kasutamisest, hooldamisest (sh juhul, kui kaupa on remontinud või hooldanud tootja poolt volitamata isik) või kauba rikkumisest;
– ostjale enne kauba ostmist Digisalongi poolt teatavaks tehtud puudustest;
– välisteguritest (välisteguriteks loetakse muuhulgas äike, nõuetele mittevastav elektripinge ja elektripinge kõikumised, niiskus, vedelik, mehhaanilised vigastused vms).

22. Digisalong ei kõrvalda pretensiooni esitamise õiguse ajal ilmnenud puuduseid tasuta ka juhul, kui seadme ja/või detaili seerianumber, toote mitteavamist tõendav kontrollkleebis või legaalset tarkvara tähistav kleebis on rikutud, vahetatud või eemaldatud.

23. Digisalong tagab, et e-poes müüdavad kaubad vastavad Euroopa Liidus kehtivatele standarditele. Nimetatud standardites väljatoodud asjaolusid ei loeta kauba puuduseks.

24. Teavet tellimuse kohta saavad ostjad küsida: E-R: 10.00-18.00, telefonil 6454465 või e-posti aadressil: info@digisalong.ee

25. Tarbijal on õigus pöörduda pädeva järelvalveasutuse poole, milleks on Riiklik Tarbijakaitseamet aadressil Rahukohtu 2, Tallinn, 10130, e-post: info@tka.riik.ee. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada tarbija ja ettevõtja vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi, mida pooled ei suutnud lahendada kokkuleppe teel ja kui vaidlusalase kauba või teenuse väärtus on 20 või enam eurot.