Office365
 
(0 toodet) - 0 €

Teil ei ole kaupu ostukorvis.

Kui leiate soovitud toote,
vajutage nuppu 'Lisa ostukorvi'

645 4465
Klienditugi: E-R 09-18:00

Kohustused ja garantii

Digisalong (TeleBox OÜ) vahendab müüdavale kaubale tootja garantiid.
Garantii annab ostjale garantiitähtajal õiguse nõuda toote tasuta parandamist või asendamist.
Garantii kehtib Eesti Vabariigi territooriumil.

 

Mõisted:

*Ekspertiis – Digisalong'i hooldusosakonna poolt (mõnel juhul ka toote maaletoojafirma poolt) teostatav ekspertiis, tootel esineva puuduse olemasolu ja tekkepõhjuse väljaselgitamiseks.

*Sõltumatu ekspertiis  kliendi nõudmisel teostatav täiendav tasuline ekspertiis sõltumatu eksperdi poolt juhul, kui klient ei ole Digisalong'i poolt teostatud ekspertiisi tulemustega rahul. 

 

Üldiselt

Garantii katab konstruktsiooni-, tootmis- ja materjalivigade ning nende vigade tõttu seadmele põhjustatud defektide paranduskulud. 

Garantiiaeg hakkab kehtima alates asja üleandmisest ostjale ja kehtib kuni kauba tootja poolt määratud perioodini.

 

Toodetel kehtivad alltoodud müügigarantii tähtajad ning tingimused: 

 Arvuti müügigarantii on 24 kuud*

 Sülearvutite müügigarantii on 24 kuud*

 LCD-TV müügigarantii on 24 kuud*

 Sülearvuti akudel müügigarantii on 6 kuud

 Arvuti lisaseadmete, ka neil, mis arvuti ostmisel või hilisemal täiendamisel on monteeritud vastavalt eritellimusele, müügigarantii on 12 kuud

 Välistel seadmete (printeritel, skanneritel, klaviatuuridel, hiirtel jms) ja eraldi ostetavatel detailide müügigarantii on 12 kuud

 Ostetud toote garantii kehtivust tõendavaks dokumendiks on müügiarve ja/või ostutšekk

 

* Kui ostu hetkel kehtivas hinnakirjas ei ole seatud teisiti. 

 

Müügigarantii ei laiene:

– Diskettidele, CD/DVD plaatidele, pakendile, dokumentatsioonile, kulumaterjalidele, litsentsidele, tarkvarale ja paigaldusmeediale;

– Häiretele toote töös, mis on põhjustatud selle juhuslikust või tahtlikust vigastamisest kasutaja poolt;

– Häiretele seadme töös, mille on põhjustanud seadme tehniliste omaduste muutmine, mida on teostanud tootja poolt sertifitseerimata isik või teenindus;

 Ekspluatatsioonihäired, mis on põhjustatud toote kasutusjuhendi eiramisest; 

 Tarkvara poolt põhjustatud vigadele;

 Seadme puhastusele;

 Seadme kasutamisel väljaõppeks;

 Häiretele toote töös, mille on põhjustanud toote kasutamine selleks mitte ettenähtud keskkonnatingimustes. Siia alla kuuluvad ka kliendi või kolmandate isikute poolt ebakorrektselt käsitletud arvutiosad;

 Häiretele seadme töös, mis on tingitud äikesest või mõnest muust loodusnähtusest (force majoure);

 Häiretele, mis on tingitud arvuti või muu seadme ühendamisest mittenõuetekohasesse vooluvõrku (sh maanduseta vooluvõrku); 

 Riketele toote töös, mis on tingitud voolu all olevate seadmete omavahel ühendamisest;

 Tootesse kliendi poolt installeeritud tarkvara põhjustatud häiretele; 

 Arvuti riketele, mis on põhjustatud arvuti komponentidele tootja poolt määratud parameetrite kliendipoolsest eiramisest;

 Tooted ja detailid, mille seerianumbrid, kontrollkleebised või markeerivad kleebised on rikutud, vahetatud või eemaldatud.

 

Digisalong ei vastuta:

 Remonti toodud seadmel oleva info säilimise eest, samuti kui garantiiremondi käigus kahjustatakse või vigastatakse arvutis olevaid andmeid või tarkvara. 

 Toote defektide kõrvaldamata jätmise eest juhul, kui defekt ei ilmnenud garantiiremondi käigus ning selle esinemist toote garantiiremonti toomisel ei ole registreeritud. 

 

Tootja/müüja poolt kaubale antud garantiiaja vältel võib klient esitada Digisalong'ile pretensiooni kauba sihtotstarbelist kasutamist või säilitamist takistavate asjaolude kohta, mis on põhjustatud kauba kvaliteedi puudustest. Tarbija pretensiooni lahendamine toimub vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

Pretensioon tuleb esitada eesti keeles ja võimalikult arusaadavalt kirjeldatult tootel esineva puuduse kohta.
 
Tarbija pretensioon ei kuulu lahendamisele, kui Digisalong tõestab, et puudused kauba kasutamisel on tekkinud tarbija süül.
 
Digisalong on kohustatud tootel esineva puuduse tekkepõhjuste väljaselgitamiseks, kliendi nõudmisel tegema ekspertiisi või vajadusel tellima sõltumatu ekspertiisi. 

Kui ekspertiisis selgub, et detail on korras või defekt ei kuulu garantii alla, siis maksab ekspertiisikulud klient.

Garantiihooldusesse põhjuseta toodud seadmetega seoses (kui rike ei ole põhjustatud tootjapoolsest praagist või on rikutud toote garantiitingimusi) tekkinud kulud tasub ostja (kehtib vaid juhul, kui asja tarbijale üleandmisest on möödunud rohkem kui 6 kuud) . 

 
Sellisel juhul on Digisalong'il õigus esitada kliendile arve seni teostatud tööde kohta vastavalt kehtivale hinnakirjale.

 

Garantiiasendus

Kui toote remontimine osutub võimatuks, või selle tootmine on lõpetatud, võtab Digisalong endale õiguse (kliendi nõusolekul) asendada toode samaväärsega. 

Garantiitähtajal asendatud asjale antakse algse müügigarantiiga sama kestusega uus garantii.

Seadme parandamise puhul garantiitähtajal, pikeneb (müügi) garantii parandamise aja kestuse võrra.

Müügigarantii ei välista ega piira ostja õigust kasutada muid seadusest või lepingust tulenevaid õiguskaitsevahendeid.

Digisalong'i garantiitingimused on vastavuses Eesti Vabariigi seadusandlusega.

 

TELEBOX OÜ / DIGISALONG